×
×

اعضای هیئت مدیره

مهندسین مشاور آتک

KavehPisheh-final-1024x962
مدیر عامل عضو هیئت مدیره

مهندس محمد فرشاد کاوه پیشه

BACK
رییس هیئت مدیره

مهندس ساسان درکی

Shafiee-final-1024x1010
نایب رییس هیئت مدیره

خانم دکتر بنفشه شفیعی

Mir-Mohammadi-final-1005x1024
عضو هیئت مدیره - مدیر واحد مکانیک

مهندس حسن میرمحمدی

Mobalegh-final-1005x1024
عضو هیئت مدیره - مدیر پروژه

مهندس اسمعیل مبلغ حسینی

Samimi-بهدشم-958x1024
عضو علی البدل هیئت مدیره - مدیر واحد متره برآورد و رسیدگی

دکتر منصور صمیمی

Ghafoori-final-1024x967
عضو علی البدل هیئت مدیره - مدیر واحد انفورماتیک - مدیر واحد اداری و منابع انسانی

مهندس علی غفوری صنعتی