×
×
Atec

آماده سازی اراضی پردیسان قم

توضیحات

کارفرما: شرکت عمران معصومیه
مکان: قم

راضی ۵۸ هکتاری آماده سازی جزء اراضی ۱۰۰۰ هکتاری شهرک پردیسان قم در جنوب غربی شهر قم بطرف جاده ی سلفچگان قرار دارد .
شهرک پردیسان بعنوان یک منطقه ی شناخته شده از شهر قم ، شامل ۳ ناحیه است . طرح آماده سازی شهرک پردیسان واحد های همسایگی را بعنوان کوچکترین واحد تقسیمات شهری انتخاب نموده است .
سهم جمعیت این اراضی که محله ی ۱ از ناحیه ی ۲ شهرک پردیسان است بالغ بر ۱۵۷۰۷ نفر در نظر گرفته شده است . تراکم نسبی این زمین حدود ۲۷۰ نفر در هکتار می گردد . تراکم نسبی کل شهرک پردیسان ۱۵۴ نفر در هکتار در برنامه است .
ز ۵۸ هکتار اراضی بالغ بر ۱۵۸۹۷۳ مترمربع از اراضی به کاربری مسکونی اختصاص یافته ، ۲۰۰۶۲۷ متر مربع به شبکه ی معابر ، ۷۱۷۸۶ متر مربع فضای سبز و بقیه به سایر کاربری های مورد نیاز محله تخصیص یافته است . سهم تجاری معادل ۴۸۷۹۰ مترمربع در نظر گرفته شده است . سرانه ی فضای سبز در این محله به احتساب پیاده راه ها برابر ۹۷/۵ مترمربع می باشد .

سرویس های مرتبط با این پروژه