×
×
Atec

بازنگری طرح تفصیلی فرودگاه کیش

توضیحات

کارفرما:
مکان:

براساس طرح جامع فرودگاه بین‏المللی کیش (تهیه شده توسط آتک در سال ۱۳۸۳) ، و جهت امکان اجرای پروژه‏های توسعه در فردوگاه، ضرورت تهیه و طراحی طرح تفصیلی شامل کلیه مشخصات اجرایی شبکه های زیربنایی و سیویل و همچنین طراحی فاز ۱ و ۲ و تعداد ۱۱ پروژه فرعی در داخل فرودگاه ، موضوع پروژه قرار گرفت و به آتک ابلاغ شد.

سرویس های مرتبط با این پروژه