×
×
Atec

دانشکده برق دانشگاه شریف

توضیحات

کارفرما: وزارت نیرو
مکان: تهران

طرح در کنار و متصل به ساختمان دانشکده‏ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، بصورت توسعه‏ی ساختمان مذکور در ۲ طبقه‏ی زیرزمین طراحی گردیده که کمبودهای دانشکده‏ی مهندسی برق را از نظر فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی و … تأمین می‏کند.

سرویس های مرتبط با این پروژه