×
×
Atec

سالن ورزشی ۱۰۰۰۰ نفری کاله

توضیحات

کارفرما:
مکان:
موضوع پروژه طراحی سالن ورزشی ۱۰۰۰۰نفری چند منظوره کاله در حاشیه جاده و رودخانه هراز می باشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه