زباله

در این بخش میتوانید موارد حذف شده را مشاهده کنید. با کلیک بر روی خالی کردن سطل زباله  [1]میتوانید تمامی موارد را پاک کنید. همچنین با مشخص کردن موارد مورد نظر میتوانید تنها آن موارد را حذف و یا مجدد بازیابی نمایید [2].

trash