زمان

در این صفحه در بخش  [1]میتوانید گزارش های خود در بازه های زمانی مختلف به طور مثال برای هفته و یا ماه گذشته را مشاهده نمایید. همچنین میتوانید از تمام گزارش های خود در قالب فایل Excel  خروجی بگیرید[2].  برای ساخت  یک گزارش بر روی گزارش جدید کلیک نمایید.time

زمان >> گزارش جدید :
در این صفحه پس از ذکر نام پروژه میتوانید موارد دیگر از قبیل تعیین افراد جهت دسترسی[1]، مدت زمان [2] و وضعیت  [3]را مشخص نموده  و پس از آن بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.new report