مدیر

همانطور ی که در تصویر زیر مشاهده میکنید با کلیک بر روی قسمت مدیر [1] میتوانید به تمام ابزار های مدیریتی جهت تنظیمات سیستم ، ایمیل ها و دیگر موارد دسترسی داشته باشید.

modir