پروفایل

 با کلیک بر روی پروفایل [1]  میتوانید نام شرکت و وظیفه (سمت) خود را مشاهده نمایید. همچنین با کلیک بر روی دکمه گزینه ها  [2]میتوانید پروفایل خود را بروز رسانی کرده و یا تمامی گزینه های دیگر را تنظیم نمایید.

profile