بسته های مناسب با انواع بودجه (‌بازگرداندن هزینه ۳۰ روز)
پس از ثبت نام یک ماه فرصت دارید تا تصمیم نهایی جهت استفاده از سامانه را بگیرید و در این مدت امکان درخواست بازگرداندن هزینه پرداخت شده را خواهید داشت.
مشخصات بسته
هزینه (ریال)
یک ساله - 5 ماه رایگان
10گیگابایت فضای ذخیره سازی
3500000ریال
پس از پایان زمان اعتبار، شما دوازده ماه فرصت خواهید داشت تا هزینه شارژ مجدد زفره سیستم را پرداخت نمایید.
شش ماهه - دو ماه رایگان
5گیگابایت فضای ذخیره سازی
1900000ریال
پس از پایان زمان اعتبار، شما شش ماه فرصت خواهید داشت تا هزینه شارژ مجدد زفره سیستم را پرداخت نمایید.
یک ماهه
2گیگابایت فضای ذخیره سازی
500000ریال
پس از پایان زمان اعتبار، شما سه ماه فرصت خواهید داشت تا هزینه شارژ مجدد زفره سیستم را پرداخت نمایید.
نسخه دمو
1گیگابایت فضای ذخیره سازی
1000ریال
دمو - اطلاعات شما در صورت تمدید نکردن پس از یکماه پاک خواهد شد و امکان بازگشت ندارد.
مادام العمر
2گیگابایت فضای ذخیره سازی
15000000ریال
مالکیت نرم افزار + فضا و پشتیبانی ۲ ساله
امکانات تمام بسته ها برابر می باشد که شامل:‌ تعداد نا محدود کاربر. پشتیبان گیری از اطلاعات بصورت روزانه و تمام امکانات زفره سیستم